برچسب: لیلا حاتمی

به لیلا حاتمی مستقل و منتقد احترام بگذاریم

کاربرد واژگانی مانند “خودباخته” “بدون عزت نفس” و “خائن” روی دیگر سکه فقدان “رواداری” است. این ادبیات حامل نفرت است و در کاربرد این واژگان باید محتاط بود و به بار معنایی کلمات توجه کرد . در فضایی که تنفر ایجاد کند طیفی از نیروها و بازیگر های عرصه عمومی که نه “خودسانسور ” هستند و نه خودباخته به حاشیه می روند. ما به شهروندانی معترض نیاز داریم نه روابط عمومی حکومتها باشند و نه اصالت منتقد بودن را با دریافت کمک های مالی از دولت های خارجی از دست داده باشند. پس به لیلا حاتمی مستقل و منتقد نیاز داریم، به او احترام بگذاریم.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .