برچسب: دستبرد آمریکا به اموال ایران، رای دیوان عالی آمریکا علیه بانک مرکزی