تعریف و تمجید رئیس دفتر رهبری از مجتبی خامنه ای در مهمانی شام با برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم / در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب و زمینه چینی برای قدرت موروثی​

سحام مطلع شده که محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبری در سفر اخیر خود به شهر قم، با حضور در منزل یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، به تعریف و تمجید معناداری از مجتبی خامنه ای، فرزند رهبری پرداخته است.


سحام مطلع شده که محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبری در سفر اخیر خود به شهر قم، با حضور در منزل یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، به تعریف و تمجید معناداری از مجتبی خامنه ای، فرزند رهبری پرداخته است.
در این دیدار شام که برخی دیگر از اعضای جامعه مدرسین نیز حضور داشته اند، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای گفته که از همان روزهای نخستین مسئولیتش در بیت رهبری، مجتبی خامنه ای به وی در انجام مسئولیت هایش کمک می کرده. نکته تامل برانگیز آنجاست که آقای گلپایگانی در تمجیدی ناشیانه از فرزند رهبر گفته که حتی در حال حاضر،‌ آیت الله خامنه ای نیز برخی از مسئولیت های رهبری خودش را به مجتبی محول کرده است.
محمدی گلپایگانی گفته که مجتبی خامنه ای سالهاست که به درجه اجتهاد رسیده و حتی برخی از شاگردان وی نیز از درجه اجتهاد برخوردارند.
در ۴۰ سالگی انقلاب، آیت الله خامنه ای و بیت وی به دنبال موروثی کردن حکومت است. گویا مقرر شده که پس از پایان ۲۵۰۰ سال حکومت پادشاهی موروثی و پایان موقت آن، حکومت موروثی دینی در ایران آغاز شود.
سخنان محمدی گلپایگانی درباره انجام برخی مسئولیت های رهبری توسط مجتبی خامنه ای باید زنگ خطری باشد برای اعضای مجلس خبرگان و نظارت بر توانایی های رهبری در انجام وظایف خود.