چرا اهانت؟

اروپائیان نزدیک ۴۰۰ سال است که به نزاع های فرقه ای و مذهبی و درون دینی پایان داده اند؛ آیا ما تازه می خواهیم آن را آغاز کنیم؟

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

احمد زیدآبادی

پس از رویدادهای تآسف انگیز اخیر در خیابان پاسداران، عده ای از مقام های رسمی و غیر رسمی، در حملات لفظی خود علیه جمعیت درویشان گنابادی، خواستار برخورد شدید و قاطع با آنان شدند. در این میان، سید احمد علم الهدی، امام جمعۀ مشهد پا را فراتر از دیگران گذاشت و در وصف ملا سلطان علی، یکی از رهبران سلسلۀ صوفیان شاه نعمت اللهی، تعابیری به کار برد که در نرمترین قرائت، اهانتی آشکار به این صوفی قرن چهاردهم به شمار می رود.

از قضا ملا سلطان علی، همان شخصیتی است که آیت الله خمینی در تفسیر سورۀ حمد خود، از او در کنار محی الدین عربی و ملا عبدالرزاق کاشانی نام برده و تفسیر بیان السعادۀ وی را به عنوان تفسیری عرفانی معرفی کرده است.
روشن است که اهانت به رهبران فرقه های مذهبی و تحقیر و تخفیف آنها، از یک طرف جمعی از هموطنان ما را به خشم و غضب وارد می دارد و از طرف دیگر، جمعی متفاوت را تحریک می کند و عملاً کار را به کینه و نفرت و نزاع فرقه ای می کشاند.
آیا افرادی در سطح امام جمعۀ یک شهر بزرگ به واقع این نکتۀ بدیهی را نمی دانند و یا اینکه می دانند و به عمد در پی راه انداختن جنگ و نزاع مذهبی هستند؟

اروپائیان نزدیک ۴۰۰ سال است که به نزاع های فرقه ای و مذهبی و درون دینی پایان داده اند؛ آیا ما تازه می خواهیم آن را آغاز کنیم؟

آخر این چه وضعی است؟ یک جو دوراندیشی و دلسوزی برای این کشور باید حکم کیمیا پیدا کند؟