دیدار جمعى از اعضاى نهضت آزادى، زندانیان سابق سیاسى و مادر سعید زینالى با فاطمه کروبى در بیمارستان قلب

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

عکس: دیدار جمعى از اعضاى نهضت آزادى (صباغیان، توسلی، طاهری، خرم، …)، زندانیان سابق سیاسى و مادر سعید زینالى با فاطمه کروبى در بیمارستان قلب