مهدی کروبی برای ساعاتی به بیمارستان قلب منتقل شده است

مهدی کروبی، یکی از رهبران امروز برای ساعتی برای انجام معاینه قلب در بیمارستان قلب تهران حضور داشت.
محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی به سحام گفت که دستگاهی برای تست قلب به ایشان متصل شده و شرایط ایشان را برای ۲۴ ساعت زیر نظر خواهد داشت.

By سحام, in سر خط خبرها on . Tagged width: ,

مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز ایران  امروز برای ساعتی برای انجام معاینه قلب در بیمارستان قلب تهران حضور داشت.

محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی به سحام گفت که دستگاهی برای تست قلب به ایشان متصل شده و شرایط ایشان را برای ۲۴ ساعت زیر نظر خواهد داشت.
محمد حسین کروبی همچنین گفت که در حال حاضر پدرش به منزل بازگشته است و در صورت نیاز دوباره به بیمارستان منتقل خواهد شد.

مهدی کروبی از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد.