باز هم اعدام

By سحام, in يادداشت ها on . Tagged width: ,

taghi-karroubi-saham-news

» محمدتقی کروبی
در اوج گرمای مرداد ماه و رقابت های نفس گیر المپیک ریو دستگاه قضا فضای اعدام را گرم گرم نگاه داشته- گویی می خواهد رکوردی را به ثبت برساند. می دانیم در این ماه تعداد قابل توجهی به جرم محاربه ( افعال تروریستی)، خیانت به کشور و مواد مخدر به چوبه دار سپرده شدند. عدالت قضایی باید دغدغه تک تک ما باشد، صرف نظر از اینکه چه کسی و به چه جرمی محکوم و عقوبت می گردد. در دنیای امروز تحقق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون جرم انگاری و عقوبت قضایی باشد، مرهون رعایت درست حقوق کیفری شکلی (آیین رسیدگی و دادرسی عادلانه) ست.
بدون شک صیانت از حقوق انسان ها و جامعه در پرتو آیین رسیدگی و دادرسی عادلانه تضمین می گردد. نکته ای که در موارد مورد بحث متاسفانه مغفول مانده و وکلا و خانواده های برخی از آنان با اشاره به آن، نحوه رسیدگی قضایی و عدالت کیفری را به جد زیر سوال بردند. آنان خیلی ساده و شفاف خواسته خود که بر اساس قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری حق مسلم آنان است را مطرح کردند و متاسفانه احدی از مقامات قضایی تاکنون به اعتراض به حق آنان واکنش نشان نداده است.
صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. آیا بر اساس آنچه آنان و یا خانواده های شان گفته اند در محاکمه های چند دقیقه ای آنهم پشت درهای بسته این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟ صرف نظر از اشکال ماهوی و شکلی این نوع رسیدگی ها، آیا این سخن طلایی پیامبر رحمت (ص) که فرمودند: “ادرء وا الحدود بالشبهات” یا همان تفسیر شک به نفع متهم، نزد قضات و مقامات قضایی جایگاهی دارد؟