عکس رهبران محصور جنبش سبز در دانشگاه امیرکبیر

رهبران محصور جنبش سبز پنج سال است که بدون هرگونه حکم قانونی و تنها با دستور علی خامنه‌ای در حصر خانگی ظالمانه و غیرقانونی به سر می‌برند.

Amirkabir-University-sahamnewsسحام- در پنجمین سالگرد ۲۵ بهمن، سالگرد حصر رهبران جنبش سبز، بورد «انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه»، «انجمن فرهنگ و سیاست» و «مجمع اسلامی دانشجویان» دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اقدامی هماهنگ، عکس رهبران محصور و مظلوم جنبش سبز را بر بوردهای دانشجویی این دانشگاه نصب کردند.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و بانو زهرا رهنورد سه رهبر محصور جنبش سبز هستند که پنج سال بدون هرگونه حکم قانونی و تنها با دستور علی خامنه‌ای رهبر ایران در حصر خانگی ظالمانه و غیرقانونی به سر می‌برند.