«ما فراموش نمی کنیم»

۹ دی ۸۸ پس از۳ روزتبلیغات دروغین تجمعی سازماندهی‌شده شکل گرفت که برگزارکنندگان، شعارهای توهین آمیزی را علیه جنبش سبز سردادند.

این روزها سالروز راهپیمایی فرمایشی و حکومتی ۹ دی است. تجمعی که با بهره گیری از حداکثر توان نظام، شکل گرفت.

به گزارش خبرگزاری ها، احمد جنتی ۱۱ مرداد ۱۳۹۳، درباره راهپیمایی حکومتی ۹ دی گفته: «درقضيه فتنه سال ۸۸ نيز، کاملا معلوم بود که هدف براندازی نظام است، که به اسم تقلب درانتخابات شروع شد. اين کار درکشورهای ديگر شده بود و دو سه مورد هم موفق شده بودند. تصور کردند درايران هم اين کار قابل انجام است، لذا خيابان‌ها را شلوغ کردند و تظاهرات راه انداختند درحدی که تقريبا زلزله ای به وجود آمد و بسياری وحشت کردند و احساس نااميدی درآن‌ها پيدا شد و گمان کردند که کاراين نظام مردمی تمام شده است. اما آمدن مردم در روز ۹ دی ، همه آتش‌ها را خاموش کرد. اين هنر شورای هماهنگی تبليغات اسلامی است.

این سخنان درحالی بیان شده است که درسال‌های گذشته ادعا می‌شد تجمع ۹ دی ۸۸ درمیدان انقلاب به صورت خودجوش و مردمی برگزارشده و سازماندهی خاصی برای آن صورت نگرفته است، اما مردادماه ۱۳۹۳ دبیر شورای نگهبان بعد از پنج سال اعتراف کرد که این تجمع، کار«شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» بوده است.

به مناسبت فرا رسیدن سالروز این راهپیمایی فرمایشی و حکومتی، جمعی از همراهان سبز سحام، اقدام به طراحی پوسترهایی با مضمون«ما فراموش نمی کنیم» کرده اند.

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news

9-Dey-saham-news