نتایج یک نظرسنجی: برکناری فرجی دانا به زیان دانشگاه‌ها بوده است

این نظرسنجی درآبان ماه سال ۱۳۹۰ ازجامعه آماری۱۲۵۰ نفره اساتید، دانشیاران واستادیاران دانشگاه‌های سراسرکشورانجام شده است.

شرکت سروش آینده ایرانیان، با توجه به رویدادهای یک‌ساله اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری نظرسنجی‌ای را با شرکت اساتید دانشگاه‌های کشورانجام داده که نتایج این نظرسنجی ازطریق منابع خبری دراختیار سحام قرار گرفته است. این نظرسنجی در آبان ماه سال ۱۳۹۳ از جامعه آماری۱۲۵۰ نفره اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور انجام شده است.

داده های این نظرسنجی ازطریق یک سیستم ایمن تحت وب و ارتباطات ازطریق ایمیل جمع آوری شده است. یک سوم اساتید دانشجو دارای مرتبه علمی دانشیاری و استادیاری بوده و حدود نیمی از آنان نیز استادیار دانشگاه‌های سراسر کشور هستند.

اهم نتایج این نظر سنجی به صورت کامل در پی می آید:

page-0

page-1

page-2

page-3page-4

page-5

page-6