زادروزت فرخنده بانوی دربند

امروز سالروز تولد زهرا رهنورد است.  این روز را به همه زنان آزادی خواه تبریک می گوییم.
با آرزوی آزادی عزیزان دربندمان؛ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد.
Dr_Zahra_Rahnavard