نگرانی گیتی پورفاضل از روند کند رسیدگی به پرونده ستار بهشتی در نامه ای به حسن روحانی

sattar-beheshti-sahamnews4سحام نیوز: گیتی پور فاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی که پیگیر پرونده قتل این وبلاگ نویس است، در نامه ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ملت؛ ضمن بر شمردن شعار تبلیغاتی وی در دوران انتخابات در خصوص دفاع از حقوق شهروندی، بخشی از پرونده ستار بهشتی را برای وی بازگو نموده است.
به گزارش سحام، وکیل خانواده ستار بهشتی با ابراز نگرانی از روند طولانی رسیدگی به این پرونده از سوی مسئولان می گوید: “هفت ماه ازمراجعه خانواده او به من وهشت ماه هم از تشکیل پرونده قتل این جوان 32 ساله که در16 آبانماه 1391می گذرد لیکن تاکنون ازبازپرسی به دادگاه برای ارسال نگشته است.”
گیتی پور فاضل در بخش دیگری از این نامه تشریح می کند: “پرونده پیچیده نیست، پلیس فتا که کارش پرسه زدن درفضای سایبری وچک کردن سایتها و وبلاگهاست با نوشته های این جوان که مربوط به گرانی وتورم روزافزون،ویرانی اقتصادی کشور و تنگدستی مردم که همچنان ادامه دارد، برخوردکرده شناسایی می شود سپس چهارنفر ازماموران پلیس فتا به خانه او یورش برده ودرنهم آبان ماه سال گذشته بنا به گفته خانواده اش بدون نشان دادن حکم جلب دستگیرش می کنند وپس ازبازجویی های نخستین به زندان اوین تحویل می دهند. کسانی که در زندان با وی همبند بوده اند شهادت داده اند که بدن وی پرازکبودی وازنظر روحی دروضع نامناسبی بوده است ، دوباره پلیس فتا ستار را ازمحوطه اوین بیرون برده و در جایی نامعلوم هنگام بازجویی جانش ازدست می رود.”
وی در پایان نامه خود خطاب به رئیس جمهور منتخب چنین می نویسد: “چگونه برخی از ارگان های دولتی با بی اعتنایی آشکار به حقوق شهروندان باور بیداد رادرجامعه می گسترانند و ستمگری را با همه ابعاد ناخوشایندش به تماشای مردم می گذارند؟ امید است در زمان ریاست جمهوری شما دیگر شاهد اینگونه کردار های نا پسند از سوی هیچ ارگانی نباشیم که چنین بی رحمانه بذر یاس را درکشور بکارند.”

اکنون بیش از 8 ماه از کشته شدن ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس؛ در بازداشتگاه پلیس فتا، گذشته است و هنوز به پرونده قتل این فعال سیاسی اجتماعی رسیدگی نشده است.

متن این نامه که برای انتشار در اختیار سحام قرار گرفته بدین شرح است:

بنام خداوند جان و خرد

جناب آقای دکترحسن روحانی
ریاست جمهورفرزانه وفرهیخته برگزیده مردم ایران
با خرسندی ازاینکه توانسته اید بیشترین مردم رابا اندیشه ها وخواسته های همسان ونیز ناهمسان از پیر و جوان وازلایه های گوناگون جامعه گردآورده اید .
رای دهندگان با رای خود ازشما نمادی استوار برای بانجام رسانیدن آرزوهایشان ساخته اند که بزرگترینش سرافرازی این سرزمین کهن درنگاه جهانیان است، سپس سامان بخشیدن به گسست های اقتصادی واجتماعی وایجاد فضای بایسته فرهنگی بدورازخرافات وخرافی زُدایی است تاباتوجه به دگرگونی اندیشه چگونه زیستن درجهان امروز قوانین ما به توانندهمگام با هر دگرگشتی پویایی خود را در زمینه های گوناگون و به ویژه درهموارکردن ناهمواری ها هم پا با نیازهای جامعه خود رابه شیوه ای رسا بنمایانند .
جوانان ما که آینده کشوررارقم میزنند بایسته است با شیوه ای که پسند زمان کنونی است و با روشی خردمندانه آموزش وبا پرورشی کارساز ببالند تا بتوانند آفریده های ذهنی خویش را به منصه ظهوربرسانند واین خاک اهورایی پُرگهر را که بَرماند نیاکانشان است ازگزندباد وباران درامان نگهدارند. شماباواژه هایی استوار دیدگاه هایتان رابه تماشای همگان گذاشتید و دریافتید که مردم چگونه داوری کردند و گرویدند، ستایشگرانه به رویکردتان به اینکه همه دربرابر قانون یکسانند می نگرم وآنرا بدینگونه تعبیر میکنم که از این پس اصول قانون اساسی که در هشت سال گذشته تنها نامی ازآن مانده واصولش به عمد بفراموشی سپرده شده دوباره زنده خواهد شد ، همچنین اشاره به حقوق شهروندی کردیدوبه امید ناامیدان جانی تازه بخشیدید تا برخی ازشهروندان فراموش شده که گاه نه تنها حقوق که همه هستی خویش را بدلیل باوری که دارند ازدست میدهندبا آمدنتان چراغ عدالت را در دل فروزان کنند وآینده راروشن ببینند.
با پوزش ازاینکه ناگزیرم پنهانیهای دلم رابرایتان آشکارسازم تا بتوانم به زخمهای همچنان بازمردمی که با بی اعتنایی دولتهای پیشین بی مرهم مانده بپردازم وآن نابرابری دراجرای قانون وبیدادی است که برمردمانی ازکشورمان میرود.
اینکه میگویم اصول قانون اساسی سالهاست مهجوروحقوق شهروندی نیززیرپا گذاشته شده بدین دلیل است که بعنوان یک وکیل دادگستری با لایه های گوناگون جامعه درپیوندهستم و ودفاع ازپرونده های بی شماری را به عهده داشته ام ، یکی ازآن بی شمارپرونده شادروان ستاربهشتی است .
هفت ماه ازمراجعه خانواده او به من وهشت ماه هم از تشکیل پرونده قتل این جوان 32 ساله که در16 آبانماه 1391می گذرد لیکن تاکنون ازبازپرسی به دادگاه برای ارسال نگشته است زیراهیچ اخطاری ازهیچ شعبه ای برای زمان دادرسی دریافت نکرده ام .
پرونده پیچیده نیست ، پلیس فتا که کارش پرسه زدن درفضای سایبری وچک کردن سایتها و وبلاگهاست با نوشته های این جوان که مربوط به گرانی وتورم روزافزون،ویرانی اقتصادی کشوروتنگدستی مردم که همچنان ادامه دارد، برخوردکرده شناسایی می شود سپس چهارنفر ازماموران پلیس فتا به خانه اویورش برده ودرنهم آبانماه سال گذشته بنا به گفته خانواده اش بدون نشاندادن حکم جلب دستگیرش میکنند وپس ازبازجوییهای نخستین بزندان اوین تحویل میدهندکسانی که درزندان باوی همبند بوده اندشهادت داده اندکه بدن وی پرازکبودی وازنظر روحی دروضع نامناسبی بوده است ، دوباره پلیس فتا ستار را ازمحوطه اوین بیرون برده ودرجایی نامعلوم هنگام بازجویی جانش ازدست میرود .
درشانزدهم آبان به خانواده اش اطلاع میدهند که بیایند جسدش راتحویل بگیرندیعنی اززمان دستگیری تامرگ تنها یک هفته بدرازا می کشد.
بنابه گفته خانواده ستاربهشتی پلیس فتا پس ازدفن وی با شتاب مادر، خواهر، برادر، شوهر خواهر ستار را با تهدید به اینکه اگررضایت ندهید جلب سحر(خواهرستار) را درجیب داریم واورا هم دستگیرخواهیم کرد مادرش بینوا که پسرش راازدست داده بود ومی ترسید که دخترش راهم به همان سرنوشت دچارکنندانگشت خودراپای برگ رضایتنامه اجباری می گذارد ، پلیس فتاخرسندازاینکه بااین رضایتنامه دیگر مشکلی نخواهدداشت پرونده راازشعبه سوم به شعبه اول بازپرسی میفرستند ، غافل آنکه ازنظرقانونی ایراد بسیاربراین رضایتنامه کذایی وارد وازجمله اینکه رضایتنامه پیش ازمشخص شدن قاتل گرفته شده وارزش قانونی ندارد.
درتاریخ اول آذرماه91که وکالت پرونده رابعهده گرفتم به رضایتنامه اجباری اعتراض کردم وبرای آنکه جریان پرونده کند نشود وکالتنامه تنظیمی با پدر ستاررا هم تسلیم بازپرسی کردم وچشم به راه ارسال به دادگاه شدم تا باخوانش پرونده برای دفاع ازسوی اولیای دَم آماده شوم.
اینک هشت ماه ازتشکیل پرونده می گذرد و شخص قاتل هم که ازماموران پلیس فتاست معلوم گردیده است پرونده همچنان دربازپرسی خاک می خورد وبه دادگاه فرستاده نمی شود .
باپوزش ازاینکه وقت حضرتعالی رامی گیرم به استحضارتان میرسانم که چگونه برخی از ارگانهای دولتی بابی اعتنایی آشکاربه حقوق شهروندان باور بیداد رادرجامعه می گسترانند و ستمگری را باهمه ابعاد ناخوشآیندش به تماشای مردم میگذارند؟ امید است در زمان ریاست جمهوری شما دیگرشاهد اینگونه کردارهای نا پسندازسوی هیچ ارگانی نباشیم که چنین بی رحمانه بذر یاس را درکشور بکارند .
پیروزی شما را دربارسنگین تعهداتی که بعنوان رئیس جمهوربه عهده گرفته اید خواستارم.
با تقدیم احترام
گیتی پورفاضل – وکیل پایه یک دادگستری