دوشنبه, ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸

اپوزیسون سوریه رسما متحد شد

منتشر شده در: .

سحام نیوز: امروز رسانه منطقه و خبر گزاریهای معتبر دنیا خبر از اتحاد دو جریان عمده اپوزیسون سوریه دادند. «شورای ملی سوریه» که چندی پیش در اجلاس استانبول تشکیل شد و مرکب از نزدیک 230 سازمان و چهره سیاسی مخالف رژیم است که قریب یکصد نفر آن در داخل کشور بسر میبرند و بیشتر از احزاب و سازمانهای قدیمی ضد رژیم مثل اخوان المسلمین و برخی جریان های لیبرال تشکیل میشود و « هیئت هماهنگی ملی» که فقط در داخل کشور فعالیت دارد و از جنبش خود جوش جوانان فیس بوکی و توئیتری تشکیل شده است و سازمانده اصلی مبارزات داخلی درون کشور میباشد.

به گزارش سحام و به نقل از نشریه لبنانی دیلی استار توافق این دو جریان امروز و در قاهره رخ داد. در سند اتحاد این دو جریان آمده است که وحدت مساعی این دو جریان عمده ضد رژیم بشار اسد؛ ضمن تسریع و تسهیل روند تغیررژیم، مانع از مداخله نظامی خارجی در کشور میشود. در این سند هردو ی این جریانها بر تقویت و حمایت از «ارتش آزاد سوریه» تأکید کرده اند. بموجب این توافقنامه پس سرنگونی رژیم بشار اسد یک دولت انتقالی تا مرحله انتخابات قدرت را بدست گرفته و کشور را اداره خواهد کرد.

عبدالعظم ، رهبر « هیئت هماهناگی ملی» به خبر نگارفرانس پرس گفت: هدف از این اتحاد، از جمله یافتن فصل مشترک و حصول توافق روی آن تغیرات بنیادی است که باید پس از سقوط رژیم اسد انجام یابد.

سند این موافقتنامه توسط برهان غلیون رهبر «شورای ملی سوریه » و حَیّم مانّا مسئول «هیئت هماهنگی ملی» به امضاء رسید.

حصول توافقنامه فوق ضربه بسیار سختی برای رژیم اسد و متحدین آنست که امید زیادی به پراکندن اپوزیسیون بسته بودند.