سه شنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۷

درخواست راهپيمايي کروبي وموسوي به منظورحمايت ازقيام مردم مصروتونس

منتشر شده در: .

سحام نيوز:مهدي کروبي وميرحسين موسوي درنامه اي مشترک به وزارت کشوردرخواست صدورمجوزبراي دعوت راهپيمايي مردمي درجهت حمايت ازقيام مردم مصروتونس راخواستار شدند.متن نامه به اين شرح است:

وزيرمحترم کشور

بدينوسيله به اطلاع مي رساندکه به منظوراعلام همبستگي باحرکت هاي مردمي درمنطقه بويژه قيام آزاديخواهانه مردم تونس و مصربرعليه حکومت استبدادي درکشوردرخواست صدورمجوزبراي دعوت به راهپيمايي مردمي طبق اصل بيست وهفت قانون اساسي درجهت حمايت ازقيام مردم اين دوکشورمسلمان رادرروز دوشنبه25 بهمن ساعت 3 بعدازظهر ازميدان امام حسين تاميدان آزادي راداريم

مهدي کروبي   ميرحسين موسوي